Bergabunglah di Grup WhatsApp PTS, ikuti Program Tadarus setiap periode 15 hari DISINI
{{ date }}
{{ time }}
Sudah SHOLAT kah Anda?

Sanad Ilmu Fiqh Nahdlatul Ulama

Sanad Ilmu Fiqh Nahdlatul Ulama
Sanad Ilmu Fiqh Nahdlatul Ulama

Jalur Fiqh Imam Syafi'i

Sanad Imam Syafi’i (w. 204 H) kepada Rosulullah ShollaAllohu Alaihi wa Sallam memiliki 2 Jalur, Jalur Imam Malik dan Jalur Imam Abu Hanifah.

Jalur Imam Malik

Imam Malik bin Anas (w. 179 H, Pendiri Madzhab Malikiyah) berguru kepada:
 1. Ibnu Syihab al-Zuhri (w. 124 H),
 2. Nafi’ Maula Abdillah bin Umar (w. 117 H),
 3. Abu Zunad (w. 136 H),
 4. Rabiah al-Ra’y (w. 136H), dan
 5. Yahya bin Said (w. 143 H)
Kesemuanya berguru kepada:
 1. Abdullah bin Abdullah bin Mas’ud (w. 94 H),
 2. Urwah bin Zubair (w. 94 H),
 3. al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar(w. 106 H),
 4. Said bin Musayyab (w. 94 H),
 5. Sulaiman bin Yasar (w. 107 H),
 6. Kharihaj bin Zaid bin Tsabit (w.100 H), dan
 7. Salim bin Abdullah bin Umar (w.106H).
Kesemuanya berguru kepada:
 1. Umar bin Khattab (w. 22 H),
 2. Utsman bin Affan (w. 35 H),
 3. Abdullah bin Umar (w.73 H),
 4. Abdullah bin Abbas (w. 68 H), dan
 5. Zaid bin Tsabit (w. 45 H).
Kesemua Sahabat dari Rosulullah Sholla Allohu Alaihi wa Sallama.

Jalur Imam Abu Hanifah

Imam Syafii berguru kepada Muhammad bin al-Hasan (w. 189 H), berguru kepada Abu Hanifah (w. 150 H, Pendiri Madzhab Hanafiyah), berguru kepada Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H).
Berguru kepada:
 1. Ibrahim bin Yazid al-Nakhai (w. 95 H),
 2. al-Hasan al-Basri (w. 110 H), dan
 3. Amir bin Syarahbil (w. 104 H).
Kesemuanya berguru kepada:
 1. Syuraihbin al-Haris al-Kindi (w. 78 H),
 2. Alqamah bin Qais al-Nakhai (w. 62 H),
 3. Masruq bin al-Ajda’ al-Hamdani (w. 62 H),
 4. al-Aswad bin Yazid bin Qais al-Nakhai (w. 95 H).
Kesemuanya berguru kepada:
 1. Abdullah bin Mas’ud (w. 32 H) dan
 2. Ali bin Abi Thalib (w. 40 H)
Kesemua Sahabat dari Rosulullah Sholla Allahu Alaihi wa Sallama.

Generasi Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi’iyah terdiri dari beberapa generasi (Thabqah).

Thabqah I

Murid-Murid Imam Syafi’i:
 1. Abdullah bin Zubair Abu Bakar al-Humaidi (w. 219 H),
 2. Abu Ya’qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi (w. 231 H),
 3. Ishaq bin Rahuwaih (w. 238 H),
 4. Abu Utsman al-Qadhi Muhammad bin Syafi’i (w. 240 H),
 5. Ahmad bin Hanbal (w. 241 H, Pendiri Madzhab Hanbali),
 6. Harmalah bin Yahya bin Abdullah al-Tajibi (w. 243 H),
 7. Abu Ali al-Husain bin Ali bin Yazid al-Karabisi (w.245 H),
 8. Abu Tsaur al-Kulabi al-Baghdadi (w. 246 H),
 9. Ahmad bin Yahya bin Wazir bin Sulaiman al-Tajibi (w. 250 H),
 10. al-Bukhari (w. 256 H),
 11. al-Hasan bin Muhammad bin al-Shabbah al-Za’farani (w. 260 H).

Thabqah II

 1. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H),
 2. Ahmad bin al-Sayyar (w. 268 H),
 3. al-Rabi’ bin Sulaiman (w. 270 H),
 4. Abu Dawud (w. 275 H),
 5. Abu Hatim (w. 277 H),
 6. al-Darimi (w. 280 H),
 7. Ibnu Abi al-Dunya (w. 281 H),
 8. Abu Abdillah al-Marwazi (w. 294 H),
 9. Abu Ja’far al-Tirmidzi (w. 295 H),
 10. Al-Junaid al-Baghdadi (w. 298 H).

Thabqah III

 1. al-Nasai (w. 303 H),
 2. Ibnu Suraij (w. 306 H),
 3. Ibnu al-Mundzir (w. 318 H),
 4. Abu Hasan al-Asy’ari (w. 324 H, Imam Ahlissunah Dalam Aqidah),
 5. Ibnu al-Qash (w. 335 H),
 6. Abu Ishaq al-Marwazi (w. 340H),
 7. al-Mas’udi (w. 346 H),
 8. Abu Ali al-Thabari (w. 350 H),
 9. al-Qaffal al-Kabir al-Syasyi (w. 366 H),
 10. Ibnu Abi Hatim (w. 381 H),
 11. Al-Daruquthni (w. 385 H).

Thabqah IV

 1. al-Qadhi Abu Bakar al-Baqillani (w. 403 H),
 2. Ibnu al-Mahamili (w. 415 H),
 3. Mahmud bin Sabaktakin (w. 422 H),
 4. Abu Muhammad al-Juwaini (w. 438 H),
 5. al-Mawardi (w. 458 H),
 6. Ahmad bin Husain al-Baihaqi (w. 458 H),
 7. al-Qadhi al-Marwazi (w. 462 H),
 8. Abu al-Qasim al-Qusyairi (w. 465 H),
 9. Abu Ishaq al-Syairazi (w. 476 H),
 10. Imam al-Haramain (w. 478 H),
 11. Al-Karmani (w. 500 H).

Thabqah V

 1. al-Ghazali (w. 505 H),
 2. Abu Bakar al-Syasyi (w. 507 H),
 3. al-Baghawi (w. 516 H),
 4. al-Hamdzani (w. 521 H),
 5. al-Syahrastani (w. 548 H),
 6. al-Amudi (w. 551 H),
 7. Ibnu Asakir (w. 576 H),
 8. Ibnu al-Anbari (w. 577 H),
 9. Abu Syuja’ al-Ashbihani (w. 593 H).

Thabqah VI

 1. Ibnu al-Atsir (w. 606 H),
 2. Fakhruddin al-Razi (w. 606 H),
 3. Aminuddin Abu al-Khair al-Tibrizi (w. 621 H),
 4. al-Rafii (w. 623 H),
 5. Ali al-Sakhawi (w. 643 H),
 6. Izzuddin bin Abdissalam (w. 660 H),
 7. IbnuMalik (w. 672 H),
 8. Muhyiddin Syaraf al-Nawawi (w. 676 H),
 9. Al-Baidhawi (w. 691 H).

Thabqah VII

 1. Ibnu Daqiq al-Id (w. 702 H),
 2. Quthbuddin al-Syairazi (w. 710 H),
 3. Najmuddin al-Qamuli (w. 727 H),
 4. Taqiyuddin al-Subki (w. 756 H),
 5. Tajuddin al-Subki (w. 771 H),
 6. Jamaluddin al-Asnawi (w. 772 H),
 7. Ibnu Katsir (w. 774 H),
 8. Ibnu al-Mulaqqin (w. 804 H),
 9. al-Zarkasyi (w. 780 H).

Thabqah VIII

 1. Sirajuddin al-Bulqini (w. 805 H),
 2. Zainuddin al-Iraqi (w. 806 H),
 3. Ibnu al-Muqri (w. 837 H),
 4. Syihabuddin al-Ramli (w. 844 H),
 5. Ibnu Ruslan (w. 844 H),
 6. Ibnu Zahrah (w. 848 H),
 7. Ibnu Hajar al-‘Asqalani (w. 852 H),
 8. Jalaluddin al-Mahalli (w. 864 H),
 9. Kamaluddin Ibnu Imam al-Kamiliyah (w. 874 H).

Thabqah IX

 1. Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H),
 2. al-Qasthalani (w. 923 H),
 3. Zakariya al-Anshari (w. 928 H),
 4. Zainuddin al-Malibari (w. 972 H),
 5. Abdul Wahhab al-Sya’rani (w. 973 H),
 6. Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H),
 7. al-Khatib al-Syirbini (w. 977 H),
 8. Ibnu al-Qasim al-Ubbadi (w. 994 H).

Thabqah X

 1. Syamsuddin al-Ramli (w. 1004 H),
 2. Abu Bakar al-Syinwani (w. 1019 H),
 3. Syihabuddin al-Subki (w. 1032 H),
 4. Ibnu ‘Alan al-Makki (w. 1057 H),
 5. al-Raniri (w. 1068 H),
 6. Syihabuddin al-Qulyubi (w. 1070 H),
 7. Muhammad al-Kaurani (w. 1078 H),
 8. Ibrahim al-Maimuni (w. 1079 H),
 9. Ali al-Syibramalisi (w. 1078 H),
 10. Abdurrauf al-Fanshuri (w. 1094 H).

Thabqah XI

 1. Najmuddin al-Hifni (w. 1101 H),
 2. Ibrahim al-Kaurani (w. 1101 H),
 3. Ilyas al-Kurdi (w. 1138 H),
 4. Abdul Karim al-Syarabati (w. 1178 H),
 5. Jamaluddin al-Hifni (w. 1178 H),
 6. Isa al-Barmawi (w. 1178 H),
 7. Athiyah al-Ajhuri (w. 1190 H),
 8. Ahmad al-Syuja’i (w. 1197 H).

Thabqah XII

 1. Abdushomad al-Palimbani (w. 1203 H),
 2. Sulaiman al-Jamal (w. 1204 H),
 3. Sulaiman al-Bujairimi (w. 1221 H),
 4. Arsyar al-Banjari (w. 1227 H),
 5. Muhammad al-Syinwani (w. 1233 H),
 6. Muhammad al-Fudhali (w. 1236 H),
 7. Khalid al-Naqsyabandi (w. 1242 H),
 8. Abdurrahman Ba’alawi al-Hadhrami (w. 1254 H),
 9. Khatib al-Sanbasi (w. 1289 H),
 10. Ibrahim al-Bajuri (w. 1276 H).

Thabqah XIII

 1. Zaini Dahlan (w. 1303 H),
 2. al-Bakri Muhammad Syatha (w. 1310 H),
 3. Nawawi al-Bantani (w. 1315 H),
 4. Shalih Darat (w. 1321 H),
 5. Muhammad Amin al-Kurdi (w. 1332 H),
 6. Ahmad Khatib al-Minangkabawi (w. 1334 H),
 7. Mahfudz al-Tarmasi (w. 1338 H),
 8. Ahmad Khalil al-Bangkalani (w. 1345 H),
 9. Yusuf bin Ismail al-Nabhani (w. 1350 H).

Thabqah XIV

KH. Hasyim Asy’ari (w. 1367 H), Pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama

Disahkan

Ditandatangani Oleh:
Rais Am : Dr. KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz
Ketua Umum : Dr. KH. Said Aqil Siroj

Diterbitkan Oleh Pengurus Pusat Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama

Referensi

 1. Muhammad Abu Zahrah “al-Syafi’i”
 2. Hadlari Bik “Tarikh Tasyri”
 3. Sirajuddin Abbas “Tabaqat al-Syafi’iyah”

Sumber:
Aswaja NU Center Jatim.

Terima kasih telah membaca artikel kami yang berjudul: Sanad Ilmu Fiqh Nahdlatul Ulama, jangan lupa ikuti website kami dan silahkan bagikan artikel ini jika menurut Anda bermanfaat.

Pengalaman adalah Guru Terbaik. Oleh sebab itu, kita pasti bisa kalau kita terbiasa. Bukan karena kita luar biasa. Setinggi apa belajar kita, tidahlah menjadi jaminan kepuasan jiwa, yang paling utama seberapa besar kita memberi manfaat kepada sesama.